GTKB Kft

Magyar (HU)English (United Kingdom)Russian
For the safe and environment-friendly transportation
Our main profile is to produce railway safety appliances and railway signalling equipments. The company’s mission is to serve our customers fast and in high quality. As a responsible company our aim is to be successful with our environment-friendly and safe product range in the XXI. century – just like we have been since 1950.

Articles

A GTKB KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
 
 
Cég neve:GTKB Ganz Transelektro Közlekedési Berendezéseket Gyártó Kft.
Székhelye:1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Fióktelepe:6500 Baja, Kölcsey F. u. 31.
Cégjegyzékszáma:01-09-884348
 
Bankszámlaszámok:
10300002-10354130-49020011 (HUF)
10300002-10354130-48820014 (EUR)
10300002-10354130-40120011 (USD)
 
Szállítási cím: 6500 Baja, Kölcsey F. u. 31.
Postázási cím:6500 Baja, Kölcsey F. u. 31.
 

1. ÁSZF tárgya, alanyai és hatálya
A GTKB Kft. az általa beszerzett vagy gyártatott termékek vásárlását jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) mellett teljesíti.
Az ÁSZF kiterjed egyrészről a GTKB Kft.-re, mint vevőre (továbbiakban: Vevő), másrészről a terméket legyártását, leszállítását vállaló, az eseti szerződést megkötő szállítóra, alvállalkozóra, beszállítóra, kooperációs partnerre (továbbiakban gyűjtőnévként: Szállító), továbbiakban együttesen: Felek.
Az ÁSZF szabályozza a Felek jogviszonyának általános feltételeit, a Felek jogait és kötelezettségeit.
Jelen ÁSZF 2007. november 1. napjától hatályos és határozatlan időre szól.
Felek jelen ÁSZF szerint kötik meg esetenként a specifikusan meghatározott termékekre szállítási ill. vállalkozási szerződéseiket. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek az eseti szerződések elválaszthatatlan részeivé válnak és az eseti szerződések csak a jelen szerződésben foglaltakkal együtt értelmezhetők és alkalmazhatók, kivéve, ha a Felek kifejezetten ettől eltérő feltételekben állapodnak meg és egybehangzóan kijelentik az ÁSZF-től való eltérés tudomásulvételét.
 
 
2. Az eseti szerződések megkötésének módja
A GTKB és szerződő partnerei viszonyában az érvényes szerződések megkötésének formája az írásbeli forma. Az írásbeli forma keretein belül az eseti szerződések az alábbi típusokban jöhetnek létre:
a) a Felek által kétoldalúan aláírt formális szállítási vagy vállalkozási  szerződés,
b) a Szállító által visszaigazolt megrendelés.
A szerződés hatályba lépése a szerződési nyilatkozatnak a Felek együttes aláírását követő átvételekor, a szerződési nyilatkozat írásban történt továbbítása esetén a másik félhez való megérkezéskor történik meg. A még hatályossá nem vált szerződési nyilatkozatot a Felek visszavonhatják.
Vevő ajánlatkérésére Szállító ajánlatot ad, mely tartalmazza az ajánlati kötöttség idejét is. Ha az ajánlati kötöttség időtartamán belül a Vevő megrendelést küld és Szállító azt változatlan tartalommal visszaigazolja, az eseti szerződés létrejön.
Az olyan rendelésvisszaigazolás, ami kiegészítéseket, megjegyzéseket és egyéb módosításokat tartalmaz, az adott megrendelés elutasításának minősül, és az adásvételi szerződés új, a beszállítótól származó tervezetté válik. Az adásvételi szerződés megkötésére csak akkor kerül sor, ha a Vevő írásban megerősíti a tervezetet és azt visszaküldi a szállítónak. A Szállító köteles a kézbesített megrendelést 7 naptári napon belül írásban visszaigazolni, és azt a Vevő részére elküldeni, ill. a kézbesítést követő 7 naptári napon belül a Vevőt értesíteni arról, hogy a megrendelés elutasításra került. A megrendelés visszaigazolása és elutasítása írásban (faxon) történik.
 
 
3. ASzállító kötelezettségei
 
3.1. Szabvány, minőség és kivitel:
Az árut a Vevő részére a megrendelésben kifejezetten feltüntetett szabványnak és kivitelnek megfelelően kell leszállítani. Amennyiben az áru szabványa és kivitele nincs megadva a megrendelésben, úgy a Szállító köteles olyan szabványnak és kivitelnek megfelelő árut beszállítani, amely teljes mértékben megfelel arra a célra, amelyre az árut használják.
Az áru az adott árutípusra  vonatkozó minden műszaki és biztonsági szabványnak meg kell feleljen. Az árunak új, használatlan, és minőségi alapanyagból kell készülnie.
 
3.2. Dokumentumok:
A beszállítás az anyagok, valamint az azokhoz tartozó dokumentáció és/ vagy tanúsítvány átadásával minősül hiánytalannak. Különösen lényeges, hogy az árut tanúsítványok is kísérjék. Amennyiben a szükséges tanúsítvány és / vagy dokumentáció - ideértve a megfelelően hitelesített számlákat is - nem kerül átadásra, a szerződésben eredetileg rögzített fizetési határidő kitolódik, és alapjául az összes dokumentum és tanúsítvány kézhezvételének dátuma szolgál. Továbbá, minden olyan költség / kár, amely azért keletkezik, mert a Szállító nem vagy csak késve teljesíti a Vevő dokumentációval szemben támasztott igényéit,  a Szállítót terheli.
A Szállító a Vevő megrendelési számát köteles feltüntetni a számlán, a csomagolási jegyzéken, valamint a szállítási dokumentumon is.
Az árut szállítólevélnek / számlamásolatnak, az eredeti származási tanúsítványnak, valamint az eredeti csomagolási jegyzéknek kell kísérnie.
A Szállító megfelelőségi nyilatkozatot köteles kibocsátani a beszállított árura, melyben kijelenti, a termékek keresztülmentek azokon a teszteken és vizsgálatokon, melyek megfelelőségét bizonyítják.
A minőségi tanúsítvány eredeti példányát az áruval együtt kell leszállítani, de egy másolatát a számla mellé kell csatolni.
 
3.3. Csomagolás
A Szállító felelőssége, hogy megfelelő és biztonságos csomagolásról gondoskodjék, amely az áruk szállítása folyamán megakadályozza azok bárminemű károsodását, figyelembe véve az adott szállítási módot. Amennyiben az áru nem megfelelő csomagolás miatt károsodva, ill. minőségromlással érkezik, a Szállító felelőssége e károkat helyrehozni saját költségén végzett javítással, ill. cserével.
 
3.4. Szerződésbiztosító mellék­kötelezettségek
Amennyiben Felek a szerződésben valamely szerződésbiztosító mellék­kötelezettség nyújtásában (fizetés biztosíték) állapodnak meg, az annak teljesítésében bekövetkező késedelem alapján Szállító szerződéses kötelezettségeinek teljesítési határidejét egyoldalúan módosítani nem jogosult. A szerződésbiztosító mellék­kötelezettség formájában Felek szabadon állapodnak meg, ám ilyen konkrét megállapodás hiányában Felek kizárják a mellékkötelezettség létrejöttét, beleértve a Vevő által Szállító részére átadott gyártóeszközökre alapuló zálogjogát is. A Szállítónak ilyen esetben erre alapozott igénye semmis.


4. A fizetés
 
4.1. A teljesítés kiszámlázása
A Vevő a vételárat kizárólag az eredeti számla alapján fizeti ki. Ameddig a Szállító nem adja át az eredeti számlát a Vevő részére, addig a Vevő nem kerül fizetési késedelembe a vonatkozó számlában feltüntetett vételár tekintetében.
A számlának tartalmaznia kell a következőket:
a) a számla sorszáma,
b) a számla kibocsátásának kelte
c) számla kibocsátójának neve, címe, adószáma, esetleg cégjegyzékszáma, telefonszáma, ill. bankszámlája
d) a vevő neve és címe, adószáma,
e) teljesítés időpontja,
f) termék, szolgáltatás megnevezése, SZJ száma
g) termék, szolgáltatás mennyiségi egysége, mennyisége,
h) termék, szolgáltatás adó nélkül számított egységára
i) termék, szolgáltatás adó nélkül számított ellenértéke összesen,
j) felszámított adó százalékos mértéke
k) áthárított adó összege összesen,
l) számla végösszege,
m) fizetés módja és határideje,
n) pénznem
o) megrendelés száma,
p) paritás/szállítási feltétel
q) szállítás módja.
 
Minden számlához dokumentumot (a szállítólevél / fuvarlevél egy másolatát) kell mellékelni, alátámasztandó, hogy az áru leszállítására megfelelő módon került sor.
Amennyiben a számla nem tartalmazza a törvényben kötelezően előírt adatokat, ill. adattartalma – különösen a kiszámlázott mennyiségek, egységárak és értékek vonatkozásában - nincs összhangban az alapjául szolgáló szerződéssel, ill. annak teljesítésével, úgy azt a Vevő nem egyenlíti ki, hanem visszaküldi azt a Szállító részére kiegészítés vagy javítás céljából, amelynek idejével a számla fizetési határideje meghosszabbodik, emiatt a Vevő fizetési késedelembe nem esik.
 
4.2. Reklamáció kapcsán számlahelyesbítés
Amennyiben valamely szállított tétellel kapcsolatban a Vevő a számlafizetési határidő lejárta előtt mennyiségi vagy minőségi reklamációt érvényesít, a számlát a Szállító részére ugyancsak visszaküldi. A reklamáció orvoslását követően Szállító annak jellegének megfelelően bocsát ki új számlát (csökkent mennyiség, árengedmény), ill. helyesbíti a korábbit, de a számla fizetési határidejének minden esetben a kifogás megszüntetésének idejéhez kell igazodnia.
 
4.3. A fizetés módja
Ha a Felek az eseti szerződésben másképp nem állapodnak meg, úgy a teljesítés idejét követő 30 napon belül Vevő a Szállító számlája alapján a vételárat normál giro-átutalás útján, a szerződésben meghatározott pénznemben fizeti meg. A normál giro-átutalás költsége a Vevőt terheli.
Vevő köteles Szállító kérésére a megtörtént átutalásról saját költségére banki igazolást beszerezni és azt a Szállító részére annak kérése szerint levélben, faxon vagy bescannelt formában e-mail-en 3 napon belül eljuttatni.
A szerződésben esetlegesen kikötött előleget Vevő a Szállító által elküldött, az adótörvényekben rögzített minimális adattartalmú előlegbekérő levél vagy ennek megfelelő proforma-számla alapján fizeti meg. Az átutalt előlegről, annak Szállító bankszámláján történt jóváírásának napjával, mint teljesítési nappal Szállító az adótörvényeknek megfelelő előlegszámlát köteles kiállítani Vevő részére.
 
4.4. Jóváírandó bankszámla
A Vevő – törvényen alapuló eltérő rendelkezés hiányában - fizetési kötelezettségét a Szállító számláján feltüntetett, ennek hiányában a szerződésben szereplő bankszámlára utalja át, kivéve, ha Szállító az adott átutalás kapcsán számára megfelelő időben írásbeli rendelkező nyilatkozat útján kifejezetten más bankszámlát jelölt meg.
 
4.5. Fizetési késedelem
Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik az esedékes vételár tekintetében, úgy a Vevő a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű késedelmi kamatot fizet a Szállító részére.
 
4.5. Skontó
Amennyiben Vevő a szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül fizet, úgy a fizetményben napi 0,15% skontót jogosult érvényesíteni, annyi napra, ahány napot a fizetés napját követő második naptól (a fizetménynek a jogosult bankszámláján történő jóváírásának vélelmezett napjától) a fizetési határidő napjáig terjedő időszak számlál, amennyiben ez legalább a 8 naptári napot eléri. Ennél rövidebb időszak esetén a Vevő skontó érvényesítésére nem jogosult.
 
4.5. Faktorálás, engedményezés
Szállító a szerződésből származó, Vevővel szembeni követelésének engedményezésére, faktorálására vagy más módon harmadik személyre történő átruházásra kizárólag Vevő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.
Szállító a Vevővel kötött szállítási, vállalkozási szerződést vagy az abból eredő követelését fedezetként felajánlani - árbevételengedményezés, követelésre alapított zálogjog nyújtása vagy bármely hasonló formában - kizárólag Vevő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.
 
Vevő az e feltételek megszegéséből eredő összes többletköltségét, veszteségét és kárát jogosult a Szállítótól követelni.
 
 
5. A teljesítés helye és ideje, szállítás
 
5.1. A teljesítés helye és ideje
A teljesítés helye a Vevő telephelye. A termék mennyiségi átvétele, amennyiben azt a Vevő saját fuvareszközével szállítja el onnan, a Szállító telephelyén, amennyiben annak a Vevő telephelyére történő szállításról a Szállító gondoskodik, a Vevő telephelyén történik. A termék minőségi átvétele a Vevő telephelyén történik. A Szállító köteles Vevőt a teljesítés tervezett idejéről legalább 3 nappal előbb értesíteni.
A teljesítés időpontja az az időpont, amikor a termék szerződésszerűnek elismert, hiánytalan mennyiségi és hibátlan minőségi átvétele megtörtént, beleértve a vásárolt áruhoz előírt összes dokumentum hiánytalan és hibátlan átvételét is.
 
5.2. Szállítás
Vevő a termék elszállítását végezheti saját maga által biztosított fuvareszközzel, ellenkező esetében a fuvarozó és a fuvarozási mód megválasztásának joga a Szállítót illeti meg. Szállító telephelyén a szállítóeszközre történő felrakás a Szállító feladata.
A teljesítési határidőket az eseti szerződések tartalmazzák.
A Szállító előszállításra és részszállításra jogosult, de Vevő nem köteles fogadni az előszállítást vagy részszállítást és kizárja Szállító minden ehhez kapcsolódó igényét és követelését. Előszállítási szándékáról Szállító a Vevőt írásban értesíti.
 
 
6. Hibás teljesítés
 
6.1. Kifogások kezelése
A Felek a mennyiségi és minőségi kifogások rendezésére és a szavatosságra vonatkozóan a hatályos jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák.
A mennyiségi kifogás közlésének határideje – amennyiben a mennyiségi átvétel nem a Szállító telephelyén történik - a szállítmánynak a Vevő raktárába történő érkezésétől számított 3 munkanap. A Vevő a kifogást megalapozó bizonyítékokat a szállítmány beérkezésétől számított 15 napon belül Szállítónak megküldi.
A Vevő az észlelt minőségi hibát, annak felfedezése után, Szállítóval 3 napon belül közli és egyben szavatossági igényét megjelöli. A minőségi kifogást megalapozó bizonyítékokat a bejelentéstől számított 15 napon belül Szállítónak megküldi. A Szállító a minőségi kifogást a bejelentést követően a Vevővel egyeztetett módon megvizsgálja.
A Szállító a mennyiségi, ill. a minőségi kifogást megalapozó bizonyítékok átvételétől számított 30 napon belül köteles érdemben állást foglalni a kifogás tárgyában.
Amennyiben a Felek a minőségi vita kérdésében megegyezni nem tudnak, úgy szakértőként a Budapesti Műszaki Egyetem szakmailag kompetens tanszékét kérik fel közreműködésre.
 
6.2. Késedelmi kötbér:
Amennyiben a Szállító elmulasztja teljesíteni abbéli kötelességét, hogy az árut pontosan és megfelelően leszállítsa a Vevő részére, úgy a Vevő a szállítási késedelem alapján kötbérre válik jogosulttá, melynek összege a késedelem minden hetére a teljes rendelési érték 1%-a.
 
6.2. Vis maior
Felek mentesülnek a szerződésszegésért való felelősség jogkövetkezményei alól vis maior esetén, valamint ha bizonyítják, hogy a szerződésszegéssel összefüggésben őket vétkesség nem terheli.
A vis maior olyan esemény vagy helyzet, amely a Felek ellenőrzésén kívül esik, nem látható előre, elkerülhetetlen és eredete nem vezethető vissza a Felek gondatlanságára. Ilyen események különösen: háború, zendülés vagy zavargások, tűzvész, árvíz, járványok, karantén korlátozások, a Felek alkalmazottain kívüli személyek általi sztrájkok és munkáselbocsátások, valamint szállítási embargók.
Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni.
 
 
7. Garanciális és felelősségi kérdések
 
7.1. A kiszállított áru garanciája / jótállása:
A Szállító az általa szállított áru tekintetében garanciát / jótállást vállal a Vevő és annak ügyfelei, ill. a Vevő által értékesített áru felhasználói felé.
A Szállító garantálja, hogy a megrendelés alapján kiszállított áru alkalmas a megrendelésben kikötött célra. A garanciális / jótállási időszak 24 hónap az áru ténylegese átvételi napjától kezdődően. A garanciális / jótállási időszak felfüggesztésre kerül arra az időre, ami alatt a Vevő, a Vevő ügyfelei és/vagy felhasználói akadályoztatva vannak az áru használatában  a Szállító felelősségi körében bekövetkezett hiba miatt.
 
7.2. Biztonsági adatlap:
Amennyiben a megrendelt anyagok jogszabály szerint veszélyesnek minősülnek, úgy a 91/155-93/112-2001/58/EEc számú EU direktívának (44/2000.( XII.27.) EÜM rendeletnek) megfelelően a megfelelő Biztonsági  adatlapoknak kísérniük kell a beszállítást.
 
7.3. Termékfelelősség:
Amennyiben a Vevővel szemben bármilyen követeléssel vagy igénnyel állnak elő a biztonsági előírások megsértésével kapcsolatban, ill. a termékfelelősségi jogszabályok alapján, a Szállító köteles kártalanítani és megvédeni a Vevőt, valamint  teljes mértékben felelős a Vevőt ért, ilyen követelésből vagy igényből származó valamennyi veszteségért és kárért, feltéve, hogy a követelés vagy igény a beszállított anyagok vagy szolgáltatások hibáira, hiányosságaira, ill. a Szállító nem biztonságos termékeire van alapozva a vonatkozó termékfelelősségi jogszabályokra hivatkozással. A Szállító felelőssége, hogy megfelelő biztosítást kössön a fenti kockázatok fedezésére, különösen a termékfelelősséggel kapcsolatban. A Vevő kérésére a Szállító köteles részére megtekintésre bemutatni a biztosítási kötvényt. Az ilyen biztosítás semmi esetre sem korlátozza a Szállító jelen cikkely által előírt felelősségét, még akkor sem, ha azt a Vevő megvizsgáltatja.
 
 
8. Vegyes rendelkezések
8.1. Az eseti szerződések a Felek közös megegyezésével bármikor módosíthatók. A szerződések kettő példányban készülnek, az aláírás napjával lépnek hatályba.
8.3. Az ÁSZF-ben és az eseti szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásai a mérvadóak.
8.4. Alkalmazandó jog a magyar anyagi és eljárási jog.
8.5. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitát a szerződéssel kapcsolatban mindenekelőtt békés tárgyalás útján oldják meg. Amennyiben a vita békés úton nem rendezhető, úgy bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett Szervezett Állandó Választott Bíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott Bíróság a saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az eljáró választott bírák számát 3 főben állapítják meg. Az eljárás során a magyar eljárási és anyagi jogot kötik ki, a magyar nyelvet kell alkalmazni.
8.6. Abban az esetben, ha a jelen szerződés valamely pontja, kikötése, kötelezettségvállalása érvénytelennek minősülne, úgy az az egész szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha ezen pont, kikötés, kötelezettségvállalás nélkül a szerződést nem kötötték volna meg a Felek.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Kedves Látogatónk! Tájékoztatjuk, hogy a www.gtkb.hu weboldal bizonyos funkcióinak működése, látogatóink magasabb szintű kiszolgálása, névtelen látogatottsági statisztikák készítése érdekében cookie-kat (sütiket) alkalmazunk. A sütikről, azok engedélyezéséről és tiltásukról [itt olvashat] bővebben.