GTKB Kft

Magyar (HU)English (United Kingdom)Russian
A biztonságos és környezetbarát közlekedés szolgálatában
Cégünk küldetésének tekinti vevőink minőségi és gyors kiszolgálását. Felelős vállalatként célunk, hogy a biztonságos és környezetbarát vasúti közlekedést szolgáló termékeinkkel ugyanúgy helyt álljunk a XXI. században is, miként tesszük ezt már az 1950-es indulás óta – több, mint hatvan éve.

Cikkek

A GTKB KFT ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI
 
 
Cég neve:GTKB Ganz Transelektro Közlekedési Berendezéseket Gyártó Kft.
Székhelye:1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Fióktelepe:6500 Baja, Kölcsey F. u. 31.
Cégjegyzékszáma:01-09-884348
 
Bankszámlaszámok:
10300002-10354130-49020011 (HUF)
10300002-10354130-48820014 (EUR)
10300002-10354130-40120011 (USD)
 
Szállítási cím: 6500 Baja, Kölcsey F. u. 31.
Postázási cím:6500 Baja, Kölcsey F. u. 31.
 
 
1. ÁSZF tárgya, alanyai és hatálya
A GTKB Kft. az általa gyártott és forgalmazott termékek szállítását jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) mellett teljesíti.
Az ÁSZF kiterjed egyrészről a GTKB Kft.-re, mint szállítóra (továbbiakban: Szállító), másrészről a terméket megrendelő, az eseti szerződést megkötő vevőre (továbbiakban: Vevő), továbbiakban együttesen: Felek.
Az ÁSZF szabályozza a Felek jogviszonyának általános feltételeit, a Felek jogait és kötelezettségeit.
Jelen ÁSZF 2007. november 1. napjától hatályos és határozatlan időre szól.
Felek jelen ÁSZF szerint kötik meg esetenként a specifikusan meghatározott termékekre szállítási ill. vállalkozási szerződéseiket. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek az eseti szerződések elválaszthatatlan részeivé válnak és az eseti szerződések csak a jelen szerződésben foglaltakkal együtt értelmezhetők és alkalmazhatók, kivéve, ha a Felek kifejezetten ettől eltérő feltételekben állapodnak meg és egybehangzóan kijelentik az ÁSZF-től való eltérés tudomásulvételét.
 
 
2. Az eseti szerződések megkötésének módja
A GTKB és szerződő partnerei viszonyában az érvényes szerződések megkötésének formája az írásbeli forma. Az írásbeli forma keretein belül az eseti szerződések az alábbi típusokban jöhetnek létre:
a) a Felek által kétoldalúan aláírt formális szállítási vagy vállalkozási  szerződés,
b) a Szállító által visszaigazolt megrendelés
c) a Vevő által elfogadott, a Szállító által kibocsátott ajánlat.
A szerződés hatályba lépése a szerződési nyilatkozatnak a Felek együttes aláírását követő átvételekor, a szerződési nyilatkozat írásban történt továbbítása esetén a másik félhez való megérkezéskor történik meg. A még hatályossá nem vált szerződési nyilatkozatot a Felek visszavonhatják.
Vevő ajánlatkérésére Szállító ajánlatot ad, mely tartalmazza az ajánlati kötöttség idejét is. Ha az ajánlati kötöttség időtartamán belül a Vevő megrendelést küld és Szállító azt változatlan tartalommal visszaigazolja, az eseti szerződés létrejön. Egyéb esetben vagy eltérő tartalommal történő visszaigazolás esetén, a szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő által a visszaigazolásnak jóváhagyó aláírásával ellátott példánya a Szállítóhoz megérkezik. Amennyiben nem születik Felek közt megállapodás, úgy a szerződés nem jön létre.
Ha a Vevő ajánlati felhívása nem tartalmazza az ajánlattételhez szükséges adatokat, a Szállító a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül kéri azok pótlását. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő a hiányok pótlásától számít.

 
3. Árak
Az eseti szerződésben meghatározott szerződéses árakat a Szállító abban az esetben jogosult a szerződés időtartama alatt módosítani, amennyiben hatósági intézkedés, központi energia- vagy a termelésre nagymértékben és általános jelleggel kiható egyéb áremelés, vagy az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamok változása ezt indokolja, és csak olyan mértékben, amennyiben a hatóság intézkedés vagy áremelés, illetve árfolyamváltozás a szállító költségeit megnövelte.
Az árváltozásról Szállító a Vevőt 3 napon belül írásban értesíti.
A Vevő kötetezi magát, hogy amennyiben az így bekövetkezett ármódosítás a szerződéses ár 10%- át nem haladja meg, úgy azt új szerződéses árként elfogadja. 10% feletti ármódosítás esetén a szerződő Felek az új szerződéses árban közösen állapodnak meg, az új árat írásban rögzítik.
 
 
4. Fizetés
 
4.1. A fizetés módja
Ha a Felek az eseti szerződésben másképp nem állapodnak meg, úgy a teljesítés idejét követő 30 napon belül Vevő köteles a Szállító számlája alapján a vételárat normál giro-átutalás útján, a szerződésben meghatározott pénznemben megfizetni. A banki átutalás költsége a Vevőt terheli.
A Szállító jogosult Vevőnél saját költségére az esedékes fizetési kötelezettségnek VIBER útján történő átutalását kezdeményezni. Vevő e fizetési módot köteles elfogadni abban az esetben, ha más módon nem biztosítható, hogy az átutalt összeg a szerződéses határidőre jóváírásra kerüljön Szállító bankszámláján.
Vevő köteles Szállító kérésére a megtörtént átutalásról saját költségére banki igazolást beszerezni és azt a Szállító részére annak kérése szerint levélben, faxon vagy bescannelt formában e-mail-en 3 napon belül eljuttatni.
A Szállító jogosult Vevőnél az esedékes fizetési kötelezettségnek a szerződésben kikötöttől eltérő pénznemben történő átutalását kezdeményezni.
 
4.2. Jóváírandó bankszámla
A Vevő fizetési kötelezettségét arra a bankszámlára köteles teljesíteni, melyet
a Szállító az adott átutalás kapcsán számára írásbeli rendelkező nyilatkozat útján kifejezetten megjelölt, ilyen nyilatkozat hiányában:
a Szállító a számlán (vagy előlegbekérő levélen) feltüntetett, ennek esetleges elmaradása esetén:
amely az eseti szerződésben megjelölésre került.
Vevő a fenti kötelezettség elmulasztásából eredő kárért teljeskörűen és kizárólagosan felel, mely alól abban az esetben mentesül, ha az utalása során törvény eltérő rendelkezését (pl. adóhatóság követelésfoglalása) követte.
 
4.3. A fizetés teljesítettsége
Felek a Vevő fizetési kötelezettségét akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a Szállító fentiek szerint megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül.
 
4.4. Szerződésbiztosító mellékkötelezettségek
Szállító kockázatkezelési szabályzatának megfelelően jogosult szerződéses partnereinek fizetési kockázatát megítélni és a kockázati besorolás mértéke szerint a részükre teljesíthető nyitott szállítás (áruhitel, kereskedelmi hitel) értékhatárát (limit) megállapítani. A kockázati besorolás függvényében Szállító jogosult az eseti szerződésekben szerződésbiztosító mellék­kötelezettségként fizetési biztosíték nyújtását kikötni. Ennek elmaradása esetén Szállító jogosult a szállítási határidőt megelőzően legalább 3 hónappal írásban a fizetési biztosíték nyújtását kérni. Vevő köteles az erre vonatkozó értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a fizetési biztosítékot Szállító rendelkezésére bocsátani.
A fizetési biztosítékok az alábbiak, ill. azok kombinációi lehetnek:
a vételár megfizetése a gyártás megkezdését megelőzően (100%-os előleg);
a vételár megfizetése a készrejelentést követően az átadás, ill. leszállítás megkezdése előtt;
foglaló nyújtása a vételár megállapított hányada erejéig;
akkreditív nyitása;
bankgarancia nyújtása a vételár összegére;
vételár elkülönített letéti számlára vagy ügyvédi letétbe történő elhelyezése (óvadék);
zálogjog kikötése a készárun, ill. a Vevő tulajdonában, de a Szállító birtokában levő eszközökön és készleteken;
áruhitel-biztosítás megkötése a Szállító bonyolításában, a Vevő költségére,
a követelés Szállító általi faktorálása költségeinek és díjának Vevő általi kifejezett átvállalása;
egyéb, a Ptk.-ban szabályozott szerződésbiztosító mellékkötelezettség kikötése.
A fizetés biztosíték késedelmes nyújtása esetén Szállító jogosult egyoldalúan módosítani - a késedelemmel azonos mértékben -  szerződéses kötelezettségeinek teljesítési határidejét vagy elállni a szerződéstől.
 
4.5. Tulajdonjogfenntartás
Szállító mindaddig, amíg a Vevő a szerződésből ráháramló kötelezettségeinek teljes mértékben eleget nem tesz, kifejezetten fenntartja a legyártott és/vagy leszállított termékek tulajdonjogát, mely tulajdonjogfenntartást Vevő kifejezetten elfogad. A tulajdonjog a Vevő szerződéses kötelezettségeinek teljesülésével száll át Szállítóról Vevőre.
 
4.6. Fizetési késedelem
Határidőn túli fizetés esetén a Vevő kötetes a fizetési határidő lejártától a tényleges pénzügyi teljesítésig terjedő időszakra késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke 20% p.a.
Vevő skontó érvényesítésére nem jogosult.
Amennyiben a fizetés nem történik meg határidőre, Szállító a Vevő beleegyezésével a jelen ÁSZF alapján kézi zálogjogot alapít saját javára a Vevő által a Szállító részére átadott gyártóeszközökre, amely zálogjog a teljes pénzügyi teljesítésig fennáll.
Fizetési késedelem esetén a Szállító az ugyanazon szerződésből vagy ugyanazon Vevő részére más szerződésből esedékes szállításokat csak előzetes kifizetés ellenében teljesíti, vagy mérlegeléstől függően a szerződés teljesítésétől minden káros jogkövetkezmény nélkül visszaléphet (elállhat), vagy a rendelkezésre álló bankgaranciát, ill. egyéb fizetési biztosítékot lehívhatja, ill. igénybe veheti.
 
4.7. Fizetés reklamáció esetén
Amennyiben valamely szállított tétellel kapcsolatban a Vevő a számlafizetési határidő lejárta előtt mennyiségi vagy minőségi reklamációt érvényesít, az ellenérték kifizetése csak. a reklamáció tárgyát képező mennyiségre tartható függőben a reklamáció rendezéséig, a maradék, nem kifogásolt mennyiség, ill. az azonos számlán kiszámlázott egyéb tételek kifizetése ezen az alapon nem tartható vissza.
 
4.8. Faktorálás, engedményezés, fedezetként felajánlás
Szállító kifejezetten jogosult a szerződésből származó, Vevővel szembeni követelésének engedményezésére, annak faktorálására, ill. a követeléssel szemben a Vevő felé fennálló pénzbeni kötelezettségének – legyen ő annak akár eredeti, akár engedményezés vagy tartozásátvállalás útján belépett kötelezettje - beszámítására, kompenzálásra.
Szállító jogosult a faktorálás összes költségét, valamint a faktorálásból eredő összes kamatveszteséget a Vevőtől követelni, abban az esetben, ha a Vevő fizetési kötelezettségével késedelembe esik és a lejárt követelés kerül faktorálásra vagy abban az esetben, ha nem lejárt követelés faktorálására azért kerül sor, mert a Vevő más, nem vitatott, esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik.
Szállító jogosult a faktorálás összes költségét, valamint a faktorálásból eredő összes kamatveszteséget, egyéb veszteséget, kárt és elmaradt hasznot a Vevőtől követelni, abban az esetben, ha az érvényesen létrejött faktorálás keretében a faktorcég a Szállítóval szemben abból kifolyólag érvényesíti a faktoringszerződésben kikötött biztosítékokat, hogy Vevő, mint kötelezett a faktorcég, mint új jogosult felé nem teljesít szerződésszerűen.
Szállító kifejezetten jogosult a Vevővel kötött szállítási, vállalkozási szerződést vagy az abból eredő követelést fedezetként felajánlani, árbevételengedményezés, követelésre alapított zálogjog nyújtása vagy bármely hasonló formában, melyhez Vevő kifejezetten hozzájárul. Ennek keretében Szállító jogosult Vevő felé a fizetés módjáról, elsősorban a jóváírandó bankszámla tekintetében rendelkezni írásbeli rendelkező nyilatkozat útján, mely rendelkezés nem-követéséből eredő kárért Vevő korlátlanul felelős, mely alól csak abban az esetben mentesül, ha az utalása során törvény eltérő rendelkezését követte.
Szállító kifejezetten jogosult a Vevővel kötött szállítási, vállalkozási szerződés teljesítése érdekében az általa vásárolt és gyártott termékekre, készletekre (anyag, félkész- és késztermékek) harmadik személy javára zálogjogot teljesíteni.
 
 
5. A teljesítés helye és ideje, szállítás
 
5.1. A teljesítés helye
Ha az eseti szerződés másképpen nem rendelkezik, a teljesítés helye a Szállító telephelye.
Ha az eseti szerződés másképpen nem rendelkezik, a teljesítés időpontja a termékről kiállított műbizonylat vagy átadás/átvételi jegyzőkönyv dátuma.
 
5.2. A szállítás módja
Vevő a termék elszállítását végezheti saját maga által biztosított fuvareszközzel, ellenkező esetében a fuvarozó és a fuvarozási mód megválasztásának joga a Szállítót illeti meg.
Szállító telephelyén a szállítóeszközre történő felrakás a Szállító feladata.
 
5.3. Teljesítési határidők
A teljesítési határidőket az eseti szerződések tartalmazzák.
 
5.4. Felelős őrzés
Ha a Vevő az átvételi és elszállítási kötetezettségének nyolc napon túl nem tesz eleget, a Szállító a termeket felelős őrzésbe veszi és követelheti az őrzés ellenértékének megfizetését. Ez esetben a termék kiszállításáig a Szállítónál felmerült raktározási és kezelési költségeket a Vevő köteles megfizetni. A felelős őrzés legfeljebb 120 napig tart, ezt követően Szállító jogosult a szerződéstől annak vevői késedelemből eredő meghiúsulása miatt elállni, a terméket harmadik személy részére értékesíteni, felmerült kárát pedig Vevőtől követelni.
 
5.5. Elő- és részszállítás
A Szállító előszállításra és részszállításra jogosult. Az előszállítás a megrendelési időszakon belül bármikor történhet. Az előszállításról Szállító a Vevőt írásban értesíti.
 
 
6. Késedelem
 
6.1. Teljesítési határidő módosítása
A Szállító részéről elháríthatatlan akadályoztatás, többek között: sztrájk, nagyobb üzemzavar, alapanyag szállítás kimaradása,  külföldi beszállító késedelme, selejt a szállítás  tárgyánál, továbbá  minden olyan körülmény, amely a határidőre történő szállítást lényegesen megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, feljogosítja a Szállítót a teljesítési határidő módosításának kezdeményezésére.
 
6.2. Kötbér
A Vevő a szállítási késedelem 30. napjától kezdődően jogosult kötbért felszámítani a jelen szerződés 8.2. pontjában írtak szerint.
 
6.3. Vis maior
Felek mentesülnek a szerződésszegésért való felelősség jogkövetkezményei alól vis maior esetén, valamint ha bizonyítják, hogy a szerződésszegéssel összefüggésben őket vétkesség nem terheli.
A vis maior olyan esemény vagy helyzet, amely a Felek ellenőrzésén kívül esik, nem látható előre, elkerülhetetlen és eredete nem vezethető vissza a Felek gondatlanságára. Ilyen események különösen: háború, zendülés vagy zavargások, tűzvész, árvíz, járványok, karantén korlátozások, a Felek alkalmazottain kívüli személyek általi sztrájkok és munkáselbocsátások, valamint szállítási embargók.
Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni.
Nem jelentenek a vis maior körébe tartozó események mentességet a teljesített szállítások számlájának kiegyenlítése alól.
 
 
7. Műszaki átvételi feltételek, szavatosság
 
7.1. Kellékszavatosság
A Vevőnek a kellékszavatosságra vonatkozó előírásait (szabvány, műszaki követelmények), a minőségi és a mennyiségi átvétel módját és követelményeit az eseti szerződésekben kell meghatározni.
 
7.2. Reklamációk
A Felek a mennyiségi és minőségi kifogások rendezésére és a szavatosságra vonatkozóan a hatályos jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák.
 
7.3. Mennyiségi kifogások
A mennyiségi kifogás közlésének határideje – amennyiben a mennyiségi átvétel nem a Szállító telephelyén történik - a szállítmánynak a Vevő raktárába történő érkezésétől számított 3 munkanap. A Vevő a kifogást megalapozó bizonyítékokat a szállítmány beérkezésétől számított 15 napon belül köteles Szállítónak megküldeni.
Fenti határidők elmulasztása esetén a Vevő mennyiségi hiány címén Szállítóval szemben igényt nem támaszthat, ill. nem érvényesíthet.
 
7.4. Minőségi kifogások
A Vevő az észlelt minőségi hibát, annak felfedezése után 3 napon belül köteles a Szállítóval haladéktalanul közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni. A minőségi kifogást megalapozó bizonyítékokat Vevő köteles a bejelentést követő 15 napon belül Szállítónak megküldeni. A Szállító a minőségi kifogást a bejelentést követően a Vevővel egyeztetett módon megvizsgálja.
 
7.5. A Szállító állásfoglalása és szakértő behívása
A Szállító a mennyiségi, ill. a minőségi kifogást megalapozó bizonyítékok átvételétől számított 30 napon belül köteles érdemben állást foglalni a kifogás tárgyában.
Amennyiben a Felek a minőségi vita kérdésében megegyezni nem tudnak, úgy szakértőként a Budapesti Műszaki Egyetem szakmailag kompetens tanszékét kérik fel közreműködésre.
 
 
8. Vegyes rendelkezések
8.1. Az eseti szerződések a Felek közös megegyezésével bármikor módosíthatók. A szerződések kettő példányban készülnek, az aláírás napjával lépnek hatályba.
8.2. A Felek a szerződéstől történő elállás, ill. késedelmes teljesítés esetén, a kártérítési igényérvényesítésén felül a szerződéses összeg napi 1/4 ezreléke, de legfeljebb 10%-a erejéig terjedő mértékben kötbérigényüket is érvényesíthetik.
8.3. Az ÁSZF-ben és az eseti szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásai a mérvadóak.
8.4. Alkalmazandó jog a magyar anyagi és eljárási jog.
8.5. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről egymást kötelezően tájékoztatják, az esetleges vitát a szerződéssel kapcsolatban mindenekelőtt egyeztetéssel, békés tárgyalás útján oldják meg. Amennyiben a vita békés úton nem rendezhető, úgy bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett Szervezett Állandó Választott Bíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott Bíróság a saját Eljárási szabályzata szerint jár el. Az eljáró választott bírák számát 3 főben állapítják meg. Az eljárás során a magyar eljárási és anyagi jogot kötik ki, a magyar nyelvet kell alkalmazni.
8.6. Abban az esetben, ha a jelen szerződés valamely pontja, kikötése, kötelezettségvállalása érvénytelennek minősülne, úgy az az egész szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha ezen pont, kikötés, kötelezettségvállalás nélkül a szerződést nem kötötték volna meg a Felek.

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK  

Kedves Látogatónk! Tájékoztatjuk, hogy a www.gtkb.hu weboldal bizonyos funkcióinak működése, látogatóink magasabb szintű kiszolgálása, névtelen látogatottsági statisztikák készítése érdekében cookie-kat (sütiket) alkalmazunk. A sütikről, azok engedélyezéséről és tiltásukról [itt olvashat] bővebben.